opublikowano nowelizacje rozporządzeń w sprawie warunków organizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych

22 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

Najważniejsze zmiany dotyczą kwestii IPET-u. Zgodnie z nowelizacją, rodzice ucznia lub sam pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania kopii IPET-u. Rodzice lub pełnoletni uczeń samodzielnie mogą uczestniczyć w pracach zespołu opracowującego IPET, na ich wniosek może zostać zaproszony także specjalista pracujący z dzieckiem: lekarz, psycholog, logopeda. Koordynacją pracy Zespołu zajmuje się wychowawca klasy, do której chodzi uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora placówki.

Komentarze są wyłączone.